menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JEROENDEJONG BV
Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met JEROENDEJONG BV en onderdelen van JEROENDEJONG BV, hierna te noemen opdracht nemer.
b. Een exemplaar van deze voorwaarden zal bij het doen van een schriftelijke aanbieding en/of vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever (art. 2 sub B.) op verzoek overhandigd worden. In elke schriftelijke aanbieding zal vermeld worden dat deze voorwaarden op verzoek toegestuurd zullen worden.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: JEROENDEJONG BV.
b. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
c. Offerte (ook wel investering, financieel voorstel of aanbieding genoemd): alle mondelinge, schriftelijke (ook per e-mail) genoemde kosten die door de opdrachtnemer gemaakt moeten worden om haar werkzaamheden te kunnen verrichten
d. Opdracht: de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst, waarbij onder toepassing van deze voorwaarden de opdrachtgever werkzaamheden opdraagt, welke opdracht en de financiële consequenties van het uitvoeren van deze opdracht door opdrachtnemer aanvaard wordt.
e. Meerwerk: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voorvloeiend uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
f. Het project: het geheel van werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van een in- exterieur, meubel, beurs- of stand presentatie of ander object waarop de opdracht betrekking heeft.

Artikel 3: Aanbiedingen, concepten en ontwerpen
1. In de door opdrachtnemer uit te brengen offerte zal in ieder geval vermeld worden: inhoud en omvang van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, het tijdsbestek waarbinnen opdrachtnemer de opdracht vervult en de aan de werkzaamheden van opdrachtnemer verbonden kosten of de wijze waarop deze kosten zullen worden bepaald.
2. Indien het nodig is om voor het maken van een offerte eerst een concept en/of ontwerp te maken dan wordt door opdrachtnemer eerst een opgave gedaan van de concept- en/of ontwerpkosten. Indien opdrachtgever akkoord gaat met deze kosten dan is hij gehouden tot betaling van deze kosten, ook in het geval hij de definitieve offerte voor productie- en/of andere werkzaamheden verwerpt.
3. Meerwerk en de kosten die hieraan verbonden zijn moeten door opdrachtnemer tijdig, zo snel als mogelijk, mondeling of schriftelijk, aan opdrachtgever gemeld worden. Na akkoord, mondeling of schriftelijk, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van deze kosten.
4. Alle offertes zijn exclusief omzetbelasting en zijn bindend gedurende de opgegeven termijn en bij gebreke daarvan gedurende 14 dagen en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en andere schriftelijke gegevens. Indien de aanvrager het aanbod niet binnen deze termijn aanvaardt, vervalt het.

Artikel 4: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten en alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aangegaan, zijn eerst bindend na schriftelijke vastlegging en ondertekening door beide partijen. Het staat partijen overigens vrij om bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst het bestaan van die overeenkomst te bewijzen.
2. Indien het nodig is om een concept te ontwikkelen of een ontwerp te maken als bedoeld in artikel 3 lid 2, dan is deze verplichting voor beide partijen eerst bindend nadat zulks schriftelijk overeengekomen is.
3. Indien de omvang van de werkzaamheden noodzakelijkerwijze groter blijkt te zijn, dient de opdrachtnemer met de opdrachtgever te overleggen omtrent het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en de wijze waarop. De opdrachtnemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en bij doorgang van de opdracht recht op vergoeding van de extra kosten voor extra werkzaamheden door opdrachtnemer of toeleveranciers van de opdrachtnemer.
4. Aanvullende overeenkomsten dienen een bepaling te bevatten omtrent hun invloed op de levertijd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer staat er voor in dat hij zijn vertrouwenspositie ten opzichte van de opdrachtgever niet schaadt.
2. De opdrachtnemer voert de opdracht zelf uit maar is ook gerechtigd de hele of gedeeltelijke opdracht door derden te laten uitvoeren. Echter altijd onder zijn regie en (eind)verantwoordelijkheid.
3. De opdrachtnemer betracht, met inachtneming van de opdrachtgever, onpartijdigheid tegenover aannemers, leveranciers en andere bij de opdracht betrokkenen.
4. De opdrachtnemer stelt bij de aanvaarding van de opdracht zodanige eisen, dat hij de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke project en voor de situering ter plaatse kan dragen.
5. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever tijdig in over de gevolgen en de eventuele risicoʼs, daaronder begrepen wijziging van bouwkosten, honoraria en dergelijke.
6. De opdrachtnemer staat in voor een goede informatievoorziening aan de opdrachtgever in overeenstemming met zijn positie als vertrouwenspersoon.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn opdracht.
2. De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer schriftelijk de namen en de bevoegdheden van de personen, door wie hij zich met betrekking tot de opdracht wenst te laten bijstaan of vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever geeft geen orders of aanwijzingen aan andere bij de totstandkoming of uitvoering van het concept en/of ontwerp van de opdrachtnemer.
4. De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer tijdig alle inlichtingen en gegevens welke nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht, het programma van eisen daaronder mede begrepen.
5. De opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden, die de opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.
6. Tenzij anders overeengekomen, treedt de opdrachtnemer op als gemachtigde van de opdrachtgever.

Artikel 7: Omvang van de opdracht
1. Op basis van de van hem te verwachten deskundigheid adviseert de opdrachtnemer omtrent de omvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer en derden. Opdrachtgever erkent dat, vanwege de aard van de werkzaamheden, deze opgave kan afwijken van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. Opdrachtnemer en opdrachtgever stellen gezamenlijk het aangenomen werk vast.
2. Bij aangenomen werk dat gefaseerd plaatsvindt, stellen partijen in onderling overleg de verschillende fasen vast en geven daarbij aan wanneer en op welke wijze met een volgende fase een aanvang zal worden genomen.
3. Vereist de behoorlijke vervulling van de opdracht voor een (bouw- of standbouw-) project, dat de opdrachtnemer naast de in de vorige leden genoemde werkzaamheden nog aanvullende werkzaamheden verricht, dan stellen opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg de aard, inhoud en omvang van deze andere werkzaamheden vast. De opdrachtgever verleent vervolgens de opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van deze andere werkzaamheden en honoreert de opdrachtnemer afzonderlijk.
4. Voor het overige stellen opdrachtnemer en opdrachtgever bij afzonderlijke overeenkomst de exacte aard, inhoud en omvang van het aangenomen werk schriftelijk vast.
5. Bij de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, kan eveneens worden bepaald wat de bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtnemer zijn.

Artikel 8: Honorarium
1. Partijen stellen in onderling overleg de aard van de honorering vast. Honorering kan plaatsvinden op basis van de totale projectkosten ofwel op basis van een uurtarief zoals dat door de opdrachtnemer gehanteerd wordt.
2. De opdrachtgever betaalt op declaraties van de opdracht nemer, met inachtneming van deze voorwaarden, diens honorarium en kosten.
3. De opdrachtnemer kan zijn honorarium en kosten in termijnen en overeenkomstig de stand van werkzaamheden aan opdrachtgever declareren.
4. Tenzij partijen anders overeengekomen zijn, bedraagt de periode waarover de opdrachtnemer declareert 14 dagen.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn einddeclaratie te verzenden zodra zijn werkzaamheden zijn voltooid.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever betaalt het gedeclareerde bedrag binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer de desbetreffende declaratie heeft verzonden.
2. Indien de opdrachtgever de juistheid van een declaratie – of een onderdeel daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het onbetwiste gedeelte. Blijkt alsnog, dat de opdrachtgever het betwiste gedeelte geheel of gedeeltelijk verschuldigd is dan wordt een rentevergoeding, conform het bepaalde in het volgende lid, berekend naar de oorspronkelijke datum van de declaratie van de opdracht nemer.
3. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdracht nemer aan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd op voet van 1% per 4 weken. Betaalt opdrachtgever in de loop van een periode van 4 weken, dan is hij over de gehele periode vertragingsrente verschuldigd.
4. Ingeval van een vertraging van een betaling van de factuur is de opdrachtgever aan de opdracht nemer voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten die door de opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 150,= vermeerderd met omzetbelasting.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door de opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van een aantoonbare en bewezen verwijtbare fout door de opdrachtnemer begaan. Op eenzelfde wijze is de opdracht nemer aansprakelijk voor aantoonbare en bewezen verwijtbare fouten van zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst met de opdrachtnemer.
2. Onder een aantoonbare en bewezen verwijtbare fout wordt in deze voorwaarden verstaan: een fout die een goed en zorgvuldig opdracht nemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vak uit oefening, behoort te vermijden.
3. Opdrachtnemer is bevoegd, in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening fouten, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de door die fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien blijkt dat zijn ontwerp niet binnen de door hem begrote kosten kan worden uitgevoerd.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van handelen of nalaten van aannemers en andere uitvoerende partijen, behoudens de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voortvloeiend uit het tekortschieten in het houden van toezicht op de uitvoering van het project.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen van derden, welke op verzoek van opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Indien opdrachtgever aan de opdracht verbonden risico’s bij een derde heeft verzekerd prevaleert die verzekeringsovereenkomst en dient opdrachtgever de opdracht nemer te vrijwaren van aanspraken van deze derde.
8. De aansprakelijkheid vervalt één jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst kan de opdracht nemer niet toegerekend worden indien er sprake is van een niet-voorzienbare omstandigheid, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de opdrachtnemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor diens rekening dient te nemen.
2. Niet toerekenbaar aan de opdrachtnemer is eveneens de vertraging of verhindering die is ontstaan doordat zaken niet op tijd zijn en/of incompleet worden afgeleverd, mits dit niet te wijten valt aan omstandigheden die de opdracht nemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming kan de overeenkomst worden ontbonden en vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, dit behoudens het art. 6:78 BW.
4. Na een eventuele ontbinding heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van zijn kosten, voor zover deze zijn gemaakt voordat van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming gebleken was en voor zover zij niet door baten worden gecompenseerd.
5. Een tekortkoming in de nakoming kan de opdrachtnemer niet worden toegerekend in het geval de opdrachtnemer door een storing van zijn geestelijke- of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer kan vervullen. De opdrachtnemer dient dan alles dat binnen zijn macht licht in het werk te stellen om de opdracht door een medewerker of derden verder uit te laten voeren.

Artikel 12: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer kan de overeenkomst voortijdig beëindigen in de volgende gevallen:
– bij faillissement, onder curatele stelling, liquidatie of aanvraag van surseance door de opdrachtgever;
– in geval van wijziging van de rechtsvorm van de opdrachtgever;
– in geval van wanprestatie van de opdrachtgever;
– indien het aangenomen werk redelijkerwijze onuitvoerbaar blijkt.
2. In geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid is de opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van het reeds gepresteerde en, indien de omstandigheden dat redelijkerwijze rechtvaardigen, eveneens tot betaling van een redelijke schadevergoeding.
3. In gevallen als bedoeld in lid 1, wordt al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is, onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in zijn geheel en ineens opeisbaar.

Artikel 13: Eigendomsrechten van de opdrachtnemer
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere informatiedragers – al dan niet elektronisch van aard – die de opdracht nemer bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 14: Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de werkzaamheden van opdrachtnemer op schetsen, tekeningen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstellingen vormen, blijven de uitsluitende eigendom van de opdrachtnemer.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een ontwerp van de opdrachtnemer te (laten) verwezenlijken, te herhalen of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Op alle in lid 1 bedoelde schetsen e.d. berust een verbod van kopie op enigerlei wijze, behoudens de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer mag op welke wijze ook publiceren over het project en het resultaat van zijn werkzaamheden tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk is overeengekomen dat dit niet is toegestaan.

Artikel 15: Nietige bepalingen
1. Nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In de plaats van de nietige bepaling zal een bepaling komen die, indien partijen op voorhand van de nietigheid op de hoogte waren geweest, in de plaats daarvan tussen hen zou zijn overeengekomen.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Geschillen
1. Alle geschillen zullen worden gebracht voor de gewone rechter. Bevoegd is de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

De Algemene voorwaarden zijn op 14 augustus 2014 gedeponeerd bij de KvK onder het dossiernummer 52229130